malignant-brain-tumor-case-study-3

تومورهای مغزی بدخیم

تومورهای بدخیم

سرطان محسوب می شوند و دارای خصوصیات زیرند:

  • می توانند زندگی بیمار را تهدید کنند.
  • اغلب با جراحی خارج  می شوند ، اما احتمال عود وجود دارد.
  • به
ادامه مطلب
benign-tumor-scan

تومورهای مغزی خوش خیم

تومورهای خوش خیم

سرطان محسوب نمی شوند و دارای خصوصیات زیرند:

  • بندرت زندگی بیمار را تهدید می کنند.
  • بعد از جراحی و خارج کردن ، معمولا عود نمی کنند.
  • به
ادامه مطلب
d4a8901aa5e7eea34d59f10fa063668a

تومورهای غده هیپوفیز

تومورهای‌ هیپوفیز رشد غیرطبیعی‌ در غده‌ هیپوفیز که‌ باعث‌ فعالیت‌ بیش‌ از معمول‌ سایر غدد درون‌ریز می‌گردد. تومورهای‌ هیپوفیز ممکن‌ است‌ خوش‌خیم‌ و یا بدخیم‌ باشند، ولی‌ حتی‌ در صورت‌ … ادامه مطلب

ijms-15-10508-g001-1024

متاستاز مغزی

متاستاز مغز تومورهایی هستند که ابتدا در بافت ها و اعضای خارج از مغز ایجاد شده، سپس به مغز راه می یابند. این تومورها نوع رایج و پیچیده ای از … ادامه مطلب