• متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
 • فلوشیپ تخصصی جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات کودکان
 • جراحیهای اندوسکوپیک مغز شامل:
  • ونتریکولوستومی بطن سه در درمان هیدروسفالوس
  • برداشتن کیست کولوئید مغز به روش اندوسکوپیک 
  • درمان کیستهای آراکنوئید مغز به روش اندوسکوپیک
  • درمان اختلال عملکرد شانت مغزی به روش اندوسکوپیک
  • جراحی انواع مختلف بد شکلی جمجمه کودکان (کرانیوسینوستوزیس) به روش جراحی باز و اندوسکوپیک
  • جراحی اختلالات مختلف ستون فقرات و نخاع کودکان (میلومننگوسل، لیپومیلومننگوسل و ...)
  • جراحی تومورهای مغز کودکان
  • درمان هیدروسفالوس و بزرگ شدگی سر کودکان
  • درمان اختلالات مادرزادی مغز کودکان
  • جراحی تشنج و اپی لپسی
 • درمان جراحی ضربه های مغزی کودکان
 • جراحی اختلالات عروقی مغز کودکان
 • اعمال جراحی قاعده جمجمه کودکان
 • جراحیهای ستون فقرات بزرگسالان شامل:
  • عمل جراحی دیسک و تنگی نخاع گردن
  • جراحی هریناسیون دیسک کمری
  • جراحی تنگی کانال نخاع کمری
  • جراحی لیز خوردگی مهره های کمری
  • جراحی انحراف ستون فقرات (اسکو لیوزیس)
  • جراحی شکستگیهای مختلف ستون فقرات
  • جراحی تومورهای نخاع و ستون فقرات
 • جراحی و درمان ضربه های مختلف مغزی
 • درمان شکستگیهای مختلف جمجمه

سوابق آموزشی

 • خرداد 1391 تا مهر 1393: آموزش نروسرجری کودکان به دستیاران تخصصی جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز بصورت راند آموزشی هفتگی، کنفرانس دوره ای و اتاق عملهای آموزشی روزانه.
 • خرداد 1391 تا مهر 1393: تدریس سرفصل های جراحی مغز و اعصاب کودکان به دانشجویان دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

سوابق کاری

 • مهر 1393 تا اسفند 1394: فلوشیپ جراحی مغز و اعصاب کودکان، مرکز طبی کودکان – دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 • خرداد 1391 تا مهر 1393: استادیار تمام وقت جغرافیایی (سرویس نروسرجری کودکان)،  بیمارستان نمازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
 • آذر 1388 تا اردیبهشت 1391: متخصص جراحی مغز و اعصاب (طرح تعهد نیروی انسانی پزشکان)، بیمارستان امام خمینی،  دانشگاه علوم پزشکی جیرفت.

سوابق تحصیلی

 • 1370-1374: دوره تحصیلات متوسطه در دبیرستان شهید هاشمی نژاد مشهد (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان – مرکز مشهد).
 • 1374-1381: دوره پزشکی عمومی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد .
 • 1383-1388: دوره دستیاری تخصصی جراحی مغز و اعصاب – دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
 • 1393-1394: دوره فلوشیپ تخصصی جراحی مغز و اعصاب کودکان – دانشگاه علوم پزشکی تهران.

فهرست مقالات و ارائه های علمی

 1. Amir Amini NavaeiZohreh HabibiEhsan MoradiFarideh Nejat, Parasitic rachipagus twins; report of two cases, Child's Nervous System, Volume 31, Issue 6, 1001-1003, June 2015.
 2. Ehsan Sherafat-kazemzadeh, Ehsan Moradi, Alireza Sheikhi (CRASH-2 trial collaborators), Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage (CRASH-2): a randomised, placebo-controlled trial, The Lancet, Volume 376, Issue 9734, 23 - 32, 3 July 2010.
 3. Malihe Sabeti, Ehsan Moradi and Serajeddin Katebi, Analysis of Neural Sources of P300 Event-Related Potential in Normal and Schizophrenic Participants, Advances in Experimental Medicine and Biology, 2011, Volume 696, Part 7, 589-597.
 4. Malihe Sabeti, Roya Behroozi, Ehsan Moradi, Analyzing Complexity, Variability and Spectral Measures of Schizophrenic EEG Signal,  International Journal of Biomedical Engineering and Technology, in press.
 5. Ehsan Moradi, Frashid Farzaneh, Zohreh Habibi, Farideh Nejat. Ethnicity and craniosynostosis; letter to editor. Journal of Neurosurgery, 2015.
 6. Ahmad Kamgarpour, Ehsan Moradi, Alireza Showraki, Nima Derakhshan, Mohammad Jamali, Chiari 0 Malformation with Multiple Café Au Lait Spots: Acase report, Neurosurgery Quaterly; may, 2014
 7. Ahmad Kamgarpour, Ehsan Moradi, Maryam Fallahi. Endoscopic Treatment of Suprasellar Arachnoid Cysts, Annual Congress of Iranian Neurosurgeons Society, Isfahan, 2013.
 8. Ahmad Kamgarpour, Ehsan Moradi. Endoscopic Treatment of Ventricular or Paraventricular Lesions – Shiraz Experience. Annual Congress of Iranian Neurosurgeons Society, Isfahan, 2013.
 9. Ertiaei A, Habibi Z, Hanaei S, Moradi E, Nejat F. Optic pathway gliomas; clinical manifestation, treatment and follow up, 2015, submitted in J of Pediatr Neuroscience
 10. Habibi Z, Hanaei S, Moradi E, Nejat F. Infantile brain tumor, 2015 Submitted in J of Pediatr Neuroscience