میلومننگوسل

ميلومننگوسل چیست

ميلومننگوسل نوعی بیماری و ناهنجاری مادرزادی است که در آن سیستم عصبی جنین در انتهای نخاع به درستی تکامل پیدا نکرده است. ميلومننگوسل یکی از ناهنجاری های مادرزادی … ادامه مطلب

لیزخوردگی مهره های ستون فقرات کمری

لیز خوردگی مهره (اسپوندیلولیستزیس) بمعنی اینست که در قسمت پائین ستون فقرات ، مهره ای از جای طبیعی خود لیز خورده است.اصطلاح لیز خوردگی مهره با سرخوردگی دیسک نباید اشتباه … ادامه مطلب