جراحی کیست اراکنویید سوپراسلار

دختر خانم 3 ساله که یه دلیل بزرگی دور سر و اختلال تعادل مراجعه کرده بود، با تشخیص کیست اراکنویید سوپرا سلار مورد عمل جراحی اندوسکوچی قرار گرفت. کیست فنستره شد و با سیسترنهای بازال نیز ارتباط داده شد

 

download-icon

نوشتن نظر